Repository logo
 

Story 2, 'The Story of Two Hangui and A Witch'


Type

Audio

Change log

Authors

Hu Qianma 

Abstract

This story describes how two hangui studied with a knowledgeable teacher. One of them worked very hard, and one of them didn’t. After five years, the teacher tested them. One of them passed, but the one who didn’t work hard didn’t pass the exam. So, only one of them graduated, and he began his journey. He came to a village, and went to a household to get something to eat. Then the host of the household told him that all the villagers were killed by witches and they were the only household left. Then the hangui helped this family kill all the witches except the biggest. The biggest one only lost one of her feet and then escaped. The hangui then began his journey again. 这个故事讲述了两个韩规怎样和一位有学识的老师学习。他们其中的一个学习非常努力,而另一个却不努力。五年后老师测试了他们。其中的一个过关了,但是没有努力学习的那个考试没有过关。所以他们之中只有一个人毕业了,然后他就开始了他的旅行。他来到了一个村庄就到一户人家要点吃的东西。然后主人告诉他村里的村民都被女巫杀了,他们便是唯一剩下的一家人。然后韩规就帮助这户家人杀死了最强的女巫以外的所有女巫。 最强的那个女巫失去了一个脚就逃走了。韩规再次开始了他的旅行。 གཏམ་རྒྱུད་འདི་ཡིས་ཧན་གོས་གཉིས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་དགེ་རྒན་ཞིག་གི་མདུན་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་བརྗོད་ཡོད་པ་དང་ཁོ་གཉིས་ཁྲོད་ཀྱི་མི་ཞིག་གིས་སློབ་སྦྱོང་ལེགས་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ལ་མི་ཞིག་གིས་སློབ་སྦྱོང་མ་བྱས་པ་རེད། ལོ་ལྔའི་རྗེས་སུ་དགེ་རྒན་གྱིས་རྒྱུགས་བླངས་པས་མི་གཅིག་གི་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་དང་སློབ་སྦྱོང་ལེགས་པོ་མ་བྱས་པའི་མི་དེའི་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད། དེའི་ཕྱིར་ཁོ་ཚོའི་ཁྲོད་ཀྱི་མི་གཅིག་མ་གཏོགས་མཐར་ཕྱིན་མི་ཐུབ། དེ་ནས་ཁོ་རང་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་གྲོང་སྡེ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སླེབས་ནས་ཟས་ཞིག་བཟའ་བར་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་སོང་བ་རེད། ཁྱིམ་བདག་གིེས་སྡེ་མི་ཐམས་ཅད་སྲིན་མོས་བསད་ཚར་པ་དང་ཁོ་ཚང་ནི་ལྷག་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཁོ་ན་ཡིན་པ་བརྗོད། དེ་ནས་ཁོས་ཁྱིམ་ཚང་དེར་རོགས་རམ་བྱས་ཏེ་སྲིན་མོ་སྟོབས་ཆེན་དེ་མ་གཏོགས་སྲིན་མོ་གཞན་པ་ཚང་མ་བསད་ཚར་བ་རེད། སྲིན་མོ་སྟོབས་ཆེ་བོ་དེའི་རྐང་བ་ཞིག་མེད་པར་འགྱུར་རྗེས་ཕར་བྲོས་སོང་། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.

Description

.wav audio file

Keywords

pumi, wangjiagou, ninglang

Is Part Of

Publisher

World Oral Literature Project

Publisher DOI

Publisher URL