Yulong Chanting 3, Niwaogao


Type
Audio
Change log
Authors
Chen Sihua 
Abstract

The vocalist learned this chant when he was very young. The chant is thought to be very old, and to have originated at an unknown time when Tibetans, Bai, and Naxi were a single ethnic group. 念经的人在很小的时候就学了这篇经,而这篇经被认为比较古老,并且是在一个不确定的阶段当藏族和白族,纳西族还是一个民族的时候产生的。 ཆོས་འདོན་པས་ཆོས་འདི་ལོ་ན་གཞོན་དུས་སྦྱོང་པ་ཞིག་ཡིན་ལ་ཆོས་འདི་ནི་ཧ་ཅང་རྙིང་བར་འདོད། ཆོས་འདི་ནི་བོད་རིགས་དང་པའེ་རིགས། འཇང་རིགས་རྣམས་མི་རིགས་གཅིག་ཡིན་དུས་ཀྱི་དུས་སྐབས་གསལ་བོ་མིན་དུས་ཞིག་ལ་བྱུང་པ་ཡིན།

Description

.wav and .mp3 versions of audio file

Keywords
naxi, yunnan, dongba
Is Part Of