Repository logo
 

Dkar yol nang Paean 2, A Pair of Deer is Walking Up There


Change log

Authors

Rdo rje rgyal 

Abstract

This song is only sung during celebratory gatherings and picnics. This song was very popular in the 1990s, but now only a few people can sing it. 这是一首只在聚会庆祝和郊游的时候唱的 歌。这首歌赞扬人类,在十年以前这是一首非常流行 的歌,但是现在只有很少的人唱这首歌。 གླུ་འདི་ནི་སྟོན་མོ་དང་སྤྲོ་གསང་གི་སྐབས་ཁོ་ནར་ལེན་པ་ཞིག་རེད། གླུ་འདི་ནི་གང་ཟག་ལ་བསྟོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ལོ་བཅུའི་སྔོན་ལ་འདི་ནི་མི་ཚང་མས་ ལེན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་མི་འགའ་ཞིག་གིས་མ་གཏོགས་ལེན་བཞིན་མེད།

This collection contains nine paeans and one praying song recorded by Rdo rje rgyal in the Tibetan village of Dkar yol nang Village, Khams ra Town, Gcan tsha County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, PR China.

Description

.wav audio file

Keywords

Tibetan, Gcan tsha, Dkar yol, A mdo, Paean, traditional music

Is Part Of

Publisher

Publisher DOI

Publisher URL