Repository logo
 

Rdo rje rgyal: Dkar yol nang Village Collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • ItemOpen Access
  Dkar yol nang Praying Song, The Snow Lion Stands Majestically
  (2008-08) Rdo rje rgyal
  This song is only sung during celebratory gatherings and picnics. This song expresses the wish that children will take care of their parents and that family members will live harmoniously. 这是一首只在聚会庆祝和郊游的时候唱的 歌。雪狮作为隐喻,祈祷儿子和女儿们照顾他们的父 母,家庭和睦。 གླུ་འདི་ནི་སྟོན་མོ་དང་སྤྲོ་གསང་གི་སྐབས་ཁོ་ནར་ལེན་པ་ཞིག་རེད། གངས་སེང་དཔེ་བྱས་ཏེ་བུ་དང་བུ་མོས་ཁོ་ཚོའི་ཕ་མར་བདག་སྐྱོང་བྱས་ནས་བཟའ་མི་བདེ་ སྐྱིད་ཡོང་བར་སྨོན། This collection contains nine paeans and one praying song recorded by Rdo rje rgyal in the Tibetan village of Dkar yol nang Village, Khams ra Town, Gcan tsha County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Dkar yol nang Paean 9, The Sun, Moon, and Stars, All Three
  (2008-08) Rdo rje rgyal
  This song is only sung during celebratory gatherings and picnics. This song praises male children. It was popular in the 1970s and 1980s but now very few people can sing it. 这是一首只在聚会庆祝和郊游的时候唱的 歌。这首歌赞扬儿子,在三十年以前这是一首非常流行 的歌。 གླུ་འདི་ནི་སྟོན་མོ་དང་སྤྲོ་གསང་གི་སྐབས་ཁོ་ནར་ལེན་པ་ཞིག་རེད། གླུ་འདི་ནི་བུ་ཆུང་ལ་བསྟོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ལོ་སུམ་བཅུའི་སྔོན་ལ་འདི་ནི་མི་ཚང་མས་ ལེན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན། This collection contains nine paeans and one praying song recorded by Rdo rje rgyal in the Tibetan village of Dkar yol nang Village, Khams ra Town, Gcan tsha County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Dkar yol nang Paean 8, The High Blue Sky and the Low White Clouds
  (2008-08) Rdo rje rgyal
  This song is only sung during celebratory gatherings and picnics and praises the natural world. It is now rarely sung. 平时人们不会唱这首歌。这首歌赞扬人间, 在三十年以前这是一首非常流行的歌. དུས་རྒྱུན་མི་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་འདི་ལེན་པ་ཞིག་མིན། འདིས་འཇིག་རྟེན ལ་བསྟོད་པ་དང་ལོ་ངོ་སུམ་བཅུའི་སྔོན་ལ་འདི་ནི་མི་ཚང་མས་ལེན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན། This collection contains nine paeans and one praying song recorded by Rdo rje rgyal in the Tibetan village of Dkar yol nang Village, Khams ra Town, Gcan tsha County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Dkar yol nang Paean 7, The Snow-Decorated Mountain
  (2008-08) Rdo rje rgyal
  This song is only sung during celebratory gatherings and picnics and praises the landscape of Tibetan areas. It was popular in the 1970s and 1980s but is now rarely sung. 平时人们不会唱这首歌。这首歌赞扬藏区, 在三十年以前这是一首非常流行的歌. དུས་རྒྱུན་མི་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་འདི་ལེན་པ་ཞིག་མིན། འདིས་བོད་ཡུལ་ལ་ བསྟོད་པ་དང་ལོ་ངོ་སུམ་བཅུའི་སྔོན་ལ་འདི་ནི་མི་ཚང་མས་ལེན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན། This collection contains nine paeans and one praying song recorded by Rdo rje rgyal in the Tibetan village of Dkar yol nang Village, Khams ra Town, Gcan tsha County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Dkar yol nang Paean 6, I am the Singer Coming from the East
  (2008-08) Rdo rje rgyal
  In this song, the singer praises themselves. This song is only sung during celebratory gatherings and picnics. This song was popular in the 1970s and 1980s but is now rarely sung. 平时人们不会唱这首歌。这是一首赞扬自己 的歌,在三十年以前这是一首非常流行的歌. དུས་རྒྱུན་མི་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་འདི་ལེན་པ་ཞིག་མིན། འདི་ནི་རང་ཉིད་ལ་ བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ལོ་ངོ་སུམ་བཅུའི་སྔོན་ལ་འདི་ནི་མི་ཚང་མས་ལེན་པའི་གླུ་ ཞིག་ཡིན། This collection contains nine paeans and one praying song recorded by Rdo rje rgyal in the Tibetan village of Dkar yol nang Village, Khams ra Town, Gcan tsha County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Dkar yol nang Paean 5, Upon the Beautiful Golden Throne
  (2008-08) Rdo rje rgyal
  This praise song is now rarely sung. 平时人们不会唱这首歌。这首歌赞扬所有的 事物,在三十年以前这是一首非常流行的歌. དུས་རྒྱུན་མི་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་འདི་ལེན་པ་ཞིག་མིན། གླུ་འདིས་དངོས་པོ་ ཀུན་ལ་བསྟོད་པ་དང་ལོ་ངོ་སུམ་བཅུའི་སྔོན་ལ་འདི་ནི་མི་ཚང་མས་ལེན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན། This collection contains nine paeans and one praying song recorded by Rdo rje rgyal in the Tibetan village of Dkar yol nang Village, Khams ra Town, Gcan tsha County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Dkar yol nang Paean 4, Light Comes at Daybreak
  (2008-08) Rdo rje rgyal
  This song is only sung during celebratory gatherings and picnics. This song was popular in the 1970s and 1980s, but now very few people can sing it. 这是一首只在聚会庆祝和郊游的时候唱的 歌。在三十年以前这是一首非常流行的歌,但是现在只 有很少的人唱这首歌。 གླུ་འདི་ནི་སྟོན་མོ་དང་སྤྲོ་གསང་གི་སྐབས་ཁོ་ནར་ལེན་པ་ཞིག་རེད། ལོ་ངོ་སུམ་བཅུའི་སྔོན་ལ་འདི་ནི་མི་ཚང་མས་ལེན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན། This collection contains nine paeans and one praying song recorded by Rdo rje rgyal in the Tibetan village of Dkar yol nang Village, Khams ra Town, Gcan tsha County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Dkar yol nang Paean 3, The Son of Lha shing
  (2008-08) Rdo rje rgyal
  This song is only sung during celebratory gatherings and picnics and praises wild plants. This song was very popular during the 1970s and 1980s, but now only a few people can sing it. 这是一首只在聚会庆祝和郊游的时候唱的 歌。这首歌赞扬自然的植物,在三十年以前这是一首非 常流行的歌,但是现在只有很少的人唱这首歌。 གླུ་འདི་ནི་སྟོན་མོ་དང་སྤྲོ་གསང་གི་སྐབས་ཁོ་ནར་ལེན་པ་ཞིག་རེད། འདི་ནི་རང་བྱུང་སྐྱེས་དངོས་ལ་བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ལོ་སུམ་བཅུའི་སྔོན་ལ་ འདི་ནི་མི་ཚང་མས་ལེན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་མི་འགའ་ཞིག་གིས་མ་གཏོགས་ ལེན་བཞིན་མེད། This collection contains nine paeans and one praying song recorded by Rdo rje rgyal in the Tibetan village of Dkar yol nang Village, Khams ra Town, Gcan tsha County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Dkar yol nang Paean 2, A Pair of Deer is Walking Up There
  (2008-08) Rdo rje rgyal
  This song is only sung during celebratory gatherings and picnics. This song was very popular in the 1990s, but now only a few people can sing it. 这是一首只在聚会庆祝和郊游的时候唱的 歌。这首歌赞扬人类,在十年以前这是一首非常流行 的歌,但是现在只有很少的人唱这首歌。 གླུ་འདི་ནི་སྟོན་མོ་དང་སྤྲོ་གསང་གི་སྐབས་ཁོ་ནར་ལེན་པ་ཞིག་རེད། གླུ་འདི་ནི་གང་ཟག་ལ་བསྟོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ལོ་བཅུའི་སྔོན་ལ་འདི་ནི་མི་ཚང་མས་ ལེན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་མི་འགའ་ཞིག་གིས་མ་གཏོགས་ལེན་བཞིན་མེད། This collection contains nine paeans and one praying song recorded by Rdo rje rgyal in the Tibetan village of Dkar yol nang Village, Khams ra Town, Gcan tsha County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Dkar yol nang Paean 1, The Uplands are the Pastoral Areas
  (2008-08) Rdo rje rgyal
  This song is only sung during celebratory gatherings and picnics and praises the local area. This song was popular during the 1980s, but now only a few people can sing.这是一首只在聚会庆祝和郊游的时候唱的 歌。这首歌赞扬本地,在二十年以前这是一首非常流行 的歌,但是现在只有很少的人唱这首歌。 གླུ་འདི་ནི་སྟོན་མོ་དང་སྤྲོ་གསང་གི་སྐབས་ཁོ་ནར་ལེན་པ་ཞིག་རེད། གླུ་འདི་ནི་རང་ཡུལ་ལ་བསྟོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ལོ་ཉི་ཤུའི་སྔོན་ལ་འདི་ནི་མི་ཚང་མས་ ལེན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་མི་འགའ་ཞིག་གིས་མ་གཏོགས་ལེན་བཞིན་མེད། This collection contains nine paeans and one praying song recorded by Rdo rje rgyal in the Tibetan village of Dkar yol nang Village, Khams ra Town, Gcan tsha County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, PR China.