Hu Qianma: Wangjiagou Pumi Collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 45
 • ItemOpen Access
  Wedding Song 2, 'Rongjianguxing (Sitting in Brother’s Home)'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  A male and a female sing this song antiphonally during weddings. The song says, “We are all in my brother’s home chanting prayers and burning incense. Only burning incense and chanting prayers can bring good fortune to this family. If the smoke circles into the sky to the left, the mountain deity will receive it. If the smoke circles into the sky to the right, the gods and goddesses will receive it. Wherever you are, don’t forget to chant prayers! Prayers will give you good luck.” 一个男的和一个女的在婚礼的时候轮流唱这首歌。这首歌说道:“我们都在我兄弟家诵经祷告,并且烧香。只有烧香和诵经祷告才能给这个家带来好运。如果在天空中烟向左绕,那么山神就会收到这个。如果在天空中烟向右绕,那么神和女神就会收到。无论你在何处都不要忘记诵经祈祷,祈祷就会给你带来好运。” ཕོ་ཞིག་དང་མོ་ཞིག་གིས་གཉེན་སྟོན་གྱི་དུས་སུ་གླུ་འདི་བརྗེ་རེས་བྱས་ནས་ལེན་པ་ཡིན། གླུ་འདིའི་བརྗོད་དོན་ཏེ། ང་ཚོ་ཚང་མ་ངའི་སྤུན་ཟླའི་ཚང་དུ་གསོལ་འདེབས་དང་སྤོས་སྒྲོན་པ་ཡིན་ལ། སྤོས་སྒྲོན་པ་དང་ཆོས་བཏོན་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཁོ་ན་ཡིས་ཁྱིམ་ཚང་འདིར་ཁ་ལས་རླུང་རྟ་ཁྱེར་ཡོང་ཐུབ། གལ་ཏེ་དུ་བ་ནམ་མཁའ་ནས་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་འཁོར་ན་གཞི་བདག་གི་ལག་ཏུ་ཟིན་ངེས། གལ་ཏེ་དུ་བ་ནམ་མཁའ་ནས་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་འཁོར་ན་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་ལག་ཏུ་ཟིན་ངེས། ཁྱོད་རང་གནས་གང་ནས་ཡོད་ནའང་ཆོས་བཏོན་ནས་གསོལ་འདེབས་བྱེད་པ་མ་བརྗེད་རོགས། གསོལ་འདེབས་བྱས་ན་ཁྱོད་ལ་རླུང་རྟ་དར་ཡོང་ངེས། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Wedding Song 1, 'Nibayalilinong (Leading to a New Life)'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  This wedding says, “Parents, please don’t say any inauspicious words during the wedding. Let us bless our children so they can have a good, new life.” 这个婚礼说道:“父母,请您不要在婚礼期间说任何不吉利的话。 让我们祝福我们的孩子,那样他们就会有美好的新生活。” གཉེན་སྟོན་འདིའི་བརྗོད་དོན་ཏེ། ཕ་མ་ལགས། བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མ་སྨྲོས། ང་ཚོས་ངེད་ཚོའི་བྱིས་པ་ཚོར་སྨོན་ལམ་བཏབ་ན་ད་གཟོད་ཁོ་ཚོར་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ་གསར་བ་ཞིག་ཡོད་སྲིད། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Story 4, 'The Story of Chisengjiebu'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  Chisengjiebu was half ghost and half water deity. He punished bad and unkind people and treated kind and hard-working people generously. 赤松杰布是半神半鬼。他惩罚坏人和不善良的人们,慷慨地对待善良和努力工作的人们。 ཁྲི་སྲུང་རྒྱལ་པོ་ནི་གླུ་འདྲེ་གཉིས་ཀ་ཡིན། མི་གཏེ་ངན་དང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་མི་རྣམས་ལ་མནར་གཅོད་བྱེད་པ་དང་ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་མི་རྣམས་ལ་སྣེ་ལེན་ལེགས་པོ་བྱེད་ངེས་ཡིན། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Story 3, 'The Story of Three Brothers'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  Three brothers lived together. The oldest son and second-oldest son were cruel and lazy. They never worked in the fields while the youngest one worked very hard. The gods couldn’t bear this, and so sent a flood to punish the two brothers. Only the youngest one survived. 三个兄弟生活在一起。老大和老二是即残忍也很懒惰。小弟在田野里努力干活的时候他们从不干活。上帝无法容忍这个,就以洪水惩罚了这两个兄弟。只有小弟活下来了。 སྤུན་གསུམ་གྱིས་མཉམ་དུ་འཚོ་བ་རོལ་ནས་བསྡད་ཡོད། སྤུན་ཆེ་བ་དང་སྤུན་འབྲིང་བོ་གཉིས་ནི་རྡུག་རྩུབ་ཆེ་ལ་སྒྱིད་ལུག་ཀྱང་ལྡན། སྤུན་ཆུང་བས་ཞིང་ནང་དུ་ལས་ཀར་བརྩོན་པའི་དུས་སུ་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ལས་ཀ་ཅི་ཡང་མི་ལས། གནམ་རྒན་མས་གནས་ཚུལ་འདིར་བཟོད་མ་ཐུབ་པས་ཆུ་ལོག་གིས་སྤུན་དེ་གཉིས་ལ་ཆད་པ་བཅད་ནས་སྤུན་ཆུང་བ་ཁོ་ན་གསོན་པོར་ལུས་བ་རེད། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Story 2, 'The Story of Two Hangui and A Witch'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  This story describes how two hangui studied with a knowledgeable teacher. One of them worked very hard, and one of them didn’t. After five years, the teacher tested them. One of them passed, but the one who didn’t work hard didn’t pass the exam. So, only one of them graduated, and he began his journey. He came to a village, and went to a household to get something to eat. Then the host of the household told him that all the villagers were killed by witches and they were the only household left. Then the hangui helped this family kill all the witches except the biggest. The biggest one only lost one of her feet and then escaped. The hangui then began his journey again. 这个故事讲述了两个韩规怎样和一位有学识的老师学习。他们其中的一个学习非常努力,而另一个却不努力。五年后老师测试了他们。其中的一个过关了,但是没有努力学习的那个考试没有过关。所以他们之中只有一个人毕业了,然后他就开始了他的旅行。他来到了一个村庄就到一户人家要点吃的东西。然后主人告诉他村里的村民都被女巫杀了,他们便是唯一剩下的一家人。然后韩规就帮助这户家人杀死了最强的女巫以外的所有女巫。 最强的那个女巫失去了一个脚就逃走了。韩规再次开始了他的旅行。 གཏམ་རྒྱུད་འདི་ཡིས་ཧན་གོས་གཉིས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་དགེ་རྒན་ཞིག་གི་མདུན་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་བརྗོད་ཡོད་པ་དང་ཁོ་གཉིས་ཁྲོད་ཀྱི་མི་ཞིག་གིས་སློབ་སྦྱོང་ལེགས་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ལ་མི་ཞིག་གིས་སློབ་སྦྱོང་མ་བྱས་པ་རེད། ལོ་ལྔའི་རྗེས་སུ་དགེ་རྒན་གྱིས་རྒྱུགས་བླངས་པས་མི་གཅིག་གི་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་དང་སློབ་སྦྱོང་ལེགས་པོ་མ་བྱས་པའི་མི་དེའི་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད། དེའི་ཕྱིར་ཁོ་ཚོའི་ཁྲོད་ཀྱི་མི་གཅིག་མ་གཏོགས་མཐར་ཕྱིན་མི་ཐུབ། དེ་ནས་ཁོ་རང་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་གྲོང་སྡེ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སླེབས་ནས་ཟས་ཞིག་བཟའ་བར་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་སོང་བ་རེད། ཁྱིམ་བདག་གིེས་སྡེ་མི་ཐམས་ཅད་སྲིན་མོས་བསད་ཚར་པ་དང་ཁོ་ཚང་ནི་ལྷག་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཁོ་ན་ཡིན་པ་བརྗོད། དེ་ནས་ཁོས་ཁྱིམ་ཚང་དེར་རོགས་རམ་བྱས་ཏེ་སྲིན་མོ་སྟོབས་ཆེན་དེ་མ་གཏོགས་སྲིན་མོ་གཞན་པ་ཚང་མ་བསད་ཚར་བ་རེད། སྲིན་མོ་སྟོབས་ཆེ་བོ་དེའི་རྐང་བ་ཞིག་མེད་པར་འགྱུར་རྗེས་ཕར་བྲོས་སོང་། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Story 1, 'The Story of Four Mountains and Four Brothers'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  This narrative states that four brothers divided from four mountains, and received different family names. After they divided they met many difficulties but at last obtained a peaceful life. The four mountains are called: Woniliedi, Rinidacuo, Guemisengzhu, and Beriwodi. 这个故事讲述了四兄弟从四座山上分离,而且得到了不同的姓。他们被分离以后遇到很多的困难,但在最后获得了安宁的生活。四座山被称为:沃聂烈地和日尼达措、谷米僧祝、贝日沃地。 སྒྲུང་གཏམ་འདི་རུ་སྤུན་བཞི་པོ་རི་བོ་བཞིའི་སྟེང་ནས་ཁ་བྲལ་བ་དང་རུས་མི་འདྲ་བ་རེ་ཐོགས། ཁོ་ཚོ་བྲལ་རྗེས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་འཕྲད་ནའང་མཇུག་མཐར་ལྷང་འཇགས་ཀྱི་འཚོ་བ་རོལ་ཐུབ་བྱུང་། རི་བོ་འདི་དག་གི་མིང་ལ་ཨི་ཉེ་ལེ་ཏེ་དང་རི་ཉི་དར་མཚོ། གོ་མེ་ཟིན་བྲུ། པེ་རི་ཨོ་ཏེ་བཅས་ཟེར། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Speech 1, 'A Speech for Seeing off the Bride'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  This speech is addressed to the bride-to-be and says; “From today on, you should always think about your husband and be a kind wife. You should know how to conduct yourself in society. Be nice to your husband’s family members, and get along with your new neighbours.” 这个演说对新娘说道:从今天起你时刻都想着你的丈夫并且要做一个善良的妻子。你要知道在社会中学会做人,要与自己的新邻居们沟通。 གཏམ་བཤད་འདི་རུ་མནའ་མར་འདི་ལྟར་བརྗོད་ཡོད་དེ། དུས་དེ་རིང་ནས་བཟུང་ཁྱོད་ཀྱིས་ནམ་ཡང་ཁྱོད་རང་གི་ཁྱོ་ག་དྲན་དགོས་པ་དང་བྱམས་སེམས་ལྡན་པའི་ཆུང་མ་ཞིག་བྱེད་དགོས། ཁྱོད་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རང་ཉིད་མི་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ཤེས་དགོས། རང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་གསར་བ་ཚོ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་དགོས། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Song 15, 'Nanbu Shuo Luo'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  The song describes the importance of “Nanbu Shuo Luo”. This translates directly as “ancestor pot”. All Pumi property, customs and lifestyles are said to be contained in this symbolic pot for future generations’ benefit. The meaning of this symbolic pot is unclear for most Pumi people, including collector of the song. 这首歌叙述了“南部说罗”的重要性。把这个直译就是“祖先的锅”。 提到了为了后代的利益所有的普米文化和财产,以及生活风格都包含在这个具有象征性的锅里,大多数的普米族,甚至包括收集这首歌的人都不清楚这个具有象征性的锅的意义。 གླུ་འདིའི་ནང་དུ་ནན་པུའུ་ཧྲོའོ་ལོ་ཡི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་བརྗོད་ཡོད་པ་དང་འདི་ཐད་བསྒྱུར་བྱས་ན་མེས་པོའི་སླ་ང་ཞེས་ཟེར། མ་འོངས་པའི་མི་རབས་རྣམས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་ཕུའུ་སྨི་མི་རིགས་ཀྱི་རིགས་གནས་དང་རྒྱུ་ནོར། འཚོ་བ་རོལ་སྟངས་ཐམས་ཅད་རྟེན་འབྲེལ་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སླ་ང་འདིའི་ནང་དུ་བསྡུས་པ་བརྗོད་ཡོད། ཕུའུ་སྨི་རིགས་མང་ཆེ་ཤས་དང་ཐ་ན་གླུ་འདི་འཚོལ་སྡུད་བྱེད་པའི་མིས་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་སླ་ང་འདིའི་དོན་སྙིང་མི་ཤེས། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Song 14, 'The String Dance Song'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  String dance is a traditional dance in Pumi communities. The steps usually follow a rhythm of the flute. Songs are sung antiphonally during the dance between women and men, or between guests and hosts. 在普米地区,手拉手是一个传统的舞蹈。一般舞步要跟上长笛的节奏。在跳舞时男人和女人或客人和主人之间轮流唱着歌。 ལག་འཇུས་ཀྱི་བྲོ་ནི་ཕུའུ་སྨི་ས་ཆའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཞབས་བྲོ་ཞིག་ཡིན། དུས་རྒྱུན་དུ་གོམ་པ་གླང་བུའི་གདངས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་འཁྲབ་དགོས། བྲོ་འཁྲབ་པའི་སྐབས་སུ་བུད་མེད་དང་སྐྱེས་པ་ཚོ་ཡང་ན་མགྲོན་པོ་དང་ཁྱིམ་བདག་ཚོས་གླུ་ལེན་རེས་བྱེད་པ་རེད། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Song 6, 'The Four Seasons'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  This song describes how the four seasons are like human life, from childhood, teenage, mid-age, and old age. The four seasons not only show the annual cycle, but also the world’s life cycle: primal, developing, developed, and ebbing away. 这首歌叙述了四个季节怎样像人的一生,从童年、青年、中年和老年。四个季节不仅仅显现出每年的循环,并且还显现了原始到发展中、发达、衰落。 གླུ་འདི་ཡིས་དུས་བཞི་ཞིབ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་ལ། དཔྱིད་དབྱར་སྟོན་དགུན་ཇི་ལྟར་མི་ཚེ་དང་འདྲ་སྟེ་བྱིས་པ་ནས་གཞོན་ནུ། རྒན་པ། བགྲེས་པོ། དུས་བཞི་ཡིས་ལོ་རེའི་འགྱུར་བ་ཁོ་ན་མངོན་པ་མ་ཡིན་པར་འདིས་ད་དུང་གདོད་མ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པ། འབྱོར་ཕྱུག་ལྡན་པ། ཉམས་པར་འགྱུར་བའང་མངོན་ཡོད། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Song 13, 'Love Songs between Women and Men'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  Women ask questions to the men, and the men answer the questions. If the men can’t answer the questions, the men lose face, and the women laugh at them. 女人们向男人们提出问题,男人们回答问题。如果男人们不能回答,他们就会觉得丢脸,然后女人们就会嘲笑他们。 བུད་མེད་ཚོས་སྐྱེས་པ་ཚོར་འདྲི་ཚིག་དྲིས་ནས་སྐྱེས་པ་ཚོས་ལན་འདེབས་དགོས། གལ་ཏེ་སྐྱེས་པ་ཚོས་ལན་འདེབས་མ་ཤེས་ན་སྐྱེས་པ་ཚོའི་ངོ་ཚ་ཡིན་ལ། བུད་མེད་ཚོས་ཁོ་ཚོར་འཕྱ་དགོད་བྱེད་པ་རེད། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Song 12, 'A Song for Mother'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  This song is about missing one’s mother and says, “My mother is so great that I can’t prevent myself from thinking about her. Although there are so many things distracting me, I can’t forget my mother. I should take care of her. She is the most important person in my life.” 这首歌是关于一个人思念母亲而说道: “我的母亲是非常伟大的,我不能够停止自己想念她。尽管那里有许多事情吸引着我,我不能忘记我的母亲。我应该照顾她。她是我生命中最重要的一个人”。 གླུ་འདི་ནི་མི་ཞིག་གི་ཨ་མ་ལགས་དྲན་ནས་འདི་ལྟར་བཤད་དེ། ངའི་ཨ་མ་ནི་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་དང་ངས་ཁོ་མོ་དྲན་པར་མཚམས་འཇོག་མི་ཐུབ། གནས་དེར་དོན་དག་མང་པོ་ཞིག་གིས་ངའི་ཡིད་འཕྲོག་བཞིན་ཡོད་ནའང་ངས་རང་གི་ཨ་མ་བརྗེད་མི་ཐུབ། ངས་ཁོ་མོ་བདག་སྐྱོང་བྱེད་དགོས། ཁོ་མོ་ནི་ངའི་མི་ཚེ་ཡི་ཁྲོད་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་མི་ཞིག་ཡིན། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Song 11, 'A Proposal Song'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  The singer says, I welcome you to my home to propose to the girl. I’II prevent the dog from biting you. I don’t want to let my daughter go to a far away place, I want to give my daughter to you. I always thought about you coming to propose. You are a cloud, and I am a star. My daughter and your son should marry. 歌手说欢迎你到我家来向女儿求婚。我会防止狗咬你。我不想让女儿到很远的地方,我想把女儿嫁到你家。我一直都想着你来求婚。你是云儿,我是星星。我的女儿和你的儿子应该结婚。 ངེད་ཚང་ལ་གཉེན་སློང་པར་ཡོང་བ་ལ་དགའ་བསུ་བྱེད། ངས་ཁྱི་ཡིས་ཁྱོད་ལ་སོ་འདེབས་པར་འགོག ངས་རང་གི་བུ་མོ་ས་ཆ་ཐག་རིང་ལ་འགྲོ་བར་འཇུག་མི་འདོད། ངས་རང་གི་བུ་མོ་ཁྱོད་ཚང་ལ་སྟེར་འདོད་ཡོད། ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁྱོད་གཉེན་སློང་བར་ཡོང་བ་དྲན་ཡོད། ཁྱོད་ནི་སྤྲིན་ཏེ་ང་ནི་སྐར་མ་ཡིན། ང་ཚོའི་བུ་དང་བུ་མོ་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ན་འོས། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Song 10, 'Songs of History'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  This song states that history demonstrates the truth that all things are impermanent. Thus, we should be satisfied with our life and not be greedy for a better life. 这首歌叙述了历史论证了事实,就是所有的事物都是暂时性的。所以我们应该满足我们的生活,而不是贪图更好的生活。 གླུ་འདིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་དོན་དངོས་ཞིག་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་པ་དང་། དེ་བས་ང་ཚོ་ང་ཚོའི་འཚོ་བར་ཡིད་ཚིམ་པ་ལས་འདི་ལས་ལེགས་པོའི་འཚོ་བ་ཞིག་ལ་ཧམ་སེམས་བཅངས་པ་མིན། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Song 9, 'A Song for Ancestors'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  This song praises ancestors, saying: “We are the descendants our ancestors, They gave us life and taught us how to produce food for ourselves. Wherever we are, we should make offerings to our ancestors.” 这首歌赞扬祖先们,说:“我们是我们祖先的后代,他们给予我们生命,并且教会了我们怎样给我们自己生产食物。我们应该在任何地方都供奉我们的祖先”。 གླུ་འདི་ཡིས་མེས་པོ་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་བྱས་ཡོད་དེ། ང་ཚོ་ནི་ང་ཚོའི་མེས་པོ་ཚོའི་རྗེས་མ་ཡིན་པ་དང་ཁོ་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་ཚེ་སྲོག་སྦྱིན་པ་མ་ཟད་ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཟའ་ཆས་ཇི་ལྟར་བསྐྲུན་པར་མཛུབ་ཁྲིད་བྱས། གནས་གང་ན་ཡོད་ཀྱང་ང་ཚོས་ང་ཚོའི་མེས་པོ་རྣམས་ལ་མཆོད་སྦྱིན་བྱས་ན་འོས། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Song 8, 'A Song for the Bride'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  This song instructs the bride thus: You should follow and respect your husband. You have the most important role to play in the family. You should follow our culture to obey elders, and don’t always look up at the sky instead of working hard. You also should be knowledgeable and teach your children well. 这首歌是这样教导新娘:你要跟随和尊重你的丈夫。你在家庭中有着最重要的职责。 你要接受我们的文化并且要听从年长们,也不要总时看着天空而误了干活。你要长知识并且要很好地教导你的孩子。 གླུ་འདི་ཡིས་མནའ་མར་འདི་ལྟར་སློབ་གསོ་བཏང་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་ཁྱོ་ག་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་དགོས་པ་དང་ཁོའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་དགོས། ཁྱོད་ལ་ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་དུ་འོས་འགན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཚོའི་རིག་གནས་དང་དུ་བླངས་ནས་རྒན་པ་ཚོའི་ཚིག་ལ་ཉན་དགོས་པ་དང་ལས་ཀ་བྱེད་དུས་ནམ་མཁར་བལྟས་ནས་འདུག་མི་རུང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ད་དུང་ཡོན་ཏན་སྦྱངས་ནས་རང་གི་བྱིས་པ་ལ་སློབ་གསོ་ལེགས་པོ་གཏོང་དགོས། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Song 7, 'A Seeing off Song'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  This song says, please be careful on your way. When you leave, I sincerely bless you. When you come back, I’ll restrain the dog to allow you to enter my home. Please don’t forget the people who love you. We bless and support you constantly. 这首歌的歌意为,在你的路上要小心。在你离别的时候我真心实意地祝福你。当你回来的时候我会为你挡着狗让你进入我的家。不要忘记爱你的人们。我们时常都祝福和支持你。 གླུ་འདིའི་ནང་དོན་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ལམ་ནང་དུ་སེམས་ཆུང་བྱོས། ཁྱོད་འགྲོ་བའི་དུས་སུ་ངས་སེམས་པ་རྣམ་དག་གིས་ཁྱོད་ལ་སྨོན་ལམ་འདེབས། ཁྱོད་ཕྱིར་ལོག་པའི་དུས་སུ་ངས་ཁྱི་བཀག་ནས་ཁྱོད་རང་ངའི་ཁྱིམ་ལ་འགྲོ་བར་འཇུག ཁྱོད་ལ་བརྩེ་བའི་མི་རྣམས་བརྗེད་མི་རུང་། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁྱོད་ལ་སྨོན་ལམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་ཡིན། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Song 5, 'The Song of Whole Life'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  This song describes life from birth until death. It advises young people to value time in case, as elders, they will feel regret for wasting time. 这首歌描述了人的生与死。建议年轻人珍惜时间,以防在年迈的时候因为浪费时间而后悔。 གླུ་འདི་རུ་མིའི་སྐྱེས་བ་དང་འཆི་བ་ཞིབ་བརྗོད་བྱས་ཡོད། ལོ་ན་བགྲེས་དུས་ཆུ་ཚོད་དམ་འཛིན་མ་བྱས་པ་ལ་འགྱོད་པ་མི་སྐྱེས་པའི་ཆེད་དུ་འདིར་ན་གཞོན་ཚོས་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་བརྗོད་ཡོད། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Song 4, 'The Love Song, Madami'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  This love song says: Falling in love with you was very easy, but getting along with you is difficult. 这首情歌意指:爱上你是非常容易,但是和你相处是困难的。 ལ་གཞས་འདིའི་བརྗོད་དོན་ཏེ། ཁྱོད་ལ་དགའ་བ་ནི་སླ་མོ་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་དང་འགྲོག་པ་ནི་དཀའ་མོ་ཞིག་རེད། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.
 • ItemOpen Access
  Song 3, 'Dongzi dongdai dong Song'
  (World Oral Literature Project, 2011-12) Hu Qianma
  This song describes the Dongzi dongdai dongsong, the holy materials used in ancestor and deity worship rituals. They include Bongba, Gongyong, Zongbala, Zengdian bukua, and Zhishong gailie. “Bongba” is a bottle in which holy water is put. “Gongyong” is a butter lamp. “Zongbala” is a carved square stone where food, liquor and tea are offered daily to ancestors and deities. “Zengdian bukua” is a bowl for burning the incense. “Zhishong gailie” is a cup for pouring alchol or tea during offering rituals. 东子东待东颂歌颂了祖先和拜神而举行仪式的仪器。它们包括奔巴和贡咏、宗巴拉、増典布夸、以及智胜盖里。“奔巴”是一个倒着圣水的瓶子。“贡咏”是酥油灯。“宗巴拉”是雕刻的正方形的石头,那上面每天都有酒和茶献祭给祖先和神。“増典布夸”是烧香用的碗。“智胜盖里”是仪式期间用来倒酒和茶的杯子。 དུང་ཙི་དུང་དེད་དུང་སུང་ཡིས་མེས་པོ་དང་ལྷ་མཆོད་དུ་ཆོ་ག་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱེད་ལ་བསྟོད་པ་བྱས་ཡོད། དེ་དག་ནི་པུང་པ་དང་གོང་ཡུང་། ཙོང་པ་ལཱ། དྲི་ཧྲིན་ཀ་ལེ་བཅས་ཡིན། པུང་པ་ནི་བསྔགས་ཆུ་ཡོད་པའི་དམ་བེ་ཞིག་ཡིན། གོང་ཡུང་ནི་མར་གྱི་མཆོད་མེ་ཡིན། ཙོང་པ་ལཱ་ནི་བརྐོས་པའི་རྡོ་གྲུ་བཞི་མ་ཡིན་པ་དང་དེའི་སྟེང་དུ་ཉིན་རེར་ཇ་དང་ཆང་མེས་པོ་དང་ལྷ་ལ་མཆོད་ཡོད། ཙིན་ཏེན་པུའུ་མཁའ་ནི་སྤོས་གདུག་བྱེད་ཀྱི་དཀར་ཡོལ་ཡིན། དྲི་ཧྲིན་ཀད་ལེ་ནི་ཆོ་ག་སྒྲུབ་དུས་ཇ་དང་ཆང་ལྡུག་བྱེད་ཕོར་བ་ཡིན། This collection contains forty-six audio files including numerous interviews and various genres of traditional songs recorded by Hu Qianma in the Pumi village of Wangjiagou, Jinmian Township, Ninglang County, Lijiang City, Yunnan Province, PR China.